blog

PRO neemt het op voor de blanco stemmers.

Als burgerbeweging wil PRO ook aandacht geven aan de burgers die zich zodanig genegeerd voelen door de politiek dat ze helemaal niet meer stemmen. Door de politiek en in de statistieken worden deze mensen al te makkelijk “vergeten”. Daar wil PRO verandering in brengen door een sterk engagement.

Sofie Lapière: “Pas nu komt het thema van de blanco stemmers aan bod in de nationale media. Eindelijk is er het besef dat meer dan één miljoen blanco of ongeldige stemmers en thuisblijvers een aanzienlijke fractie zouden vormen in de parlementen.

Voor ons zijn de blanco/ongeldig stemmers en thuisblijvers onder te verdelen in drie groepen: Mensen aan de rand van de samenleving hebben spijtig genoeg, maar begrijpelijk, géén politieke interesse of geloof. Veel politiek geïnteresseerde mensen herkennen zich niet langer in het geruzie en de vaak loze beloftes waarin de traditionele partijen uitblinken en beslissen dat geen van hen hun stem verdient. Jonge mensen geloven niet in het verouderde politiek systeem en wachten op vernieuwing, in de vorm van directe inspraak via online stemmen over thema’s, niet op partijen die in hun naam (andere dan beloofde) beslissingen nemen.

Wij zijn overtuigd van ons idee en dat valt niet te ontkennen. Op 25 april hebben we hierover een actie ondernomen in de Kamer. Die eindigde – zoals we eigenlijk wel hadden verwacht - in een drie uur durende ‘administratieve bewaring’. Graag een woordje van dank aan onze plichtsbewuste, maar zeer sympathieke bewakers van de Militaire Politie. (lacht). En ook een ‘bedankt’ aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke, die besliste dat we naar huis mochten gaan, op voorwaarde dat we niet in de buurt van de Kamer bleven rondhangen. (lacht)”

Blanco stem = Lege zetel

PRO gelooft dat, in vele gevallen, de oorzaak van blanco/ongeldig stemmen en thuisblijven ligt bij het gebrek aan degelijk en geloofwaardig bestuur. Daarom wil PRO dat de signalen van thuisblijvers en blanco/ongeldige stemmers ook fysiek vertegenwoordigd worden door lege zetels.

PRO ijvert voor een representatief parlement: wanneer 10% van de kiezers niet of blanco stemt, moeten er ook maar 90% van de parlementsleden aangesteld worden. Zo worden partijen gestimuleerd om beter te werken, om zo de mensen achter die lege zetels te overtuigen volgende keer wél te stemmen.

Sofie Lapière: “PRO wil het blanco/ongeldig stemmen of thuisblijven niet promoten, maar heeft veel begrip voor de betrokkenen en vindt dat elke stem actief verdiend moet worden. Dit is slecht één van onze vele voorstellen om de politiek terug dichter bij de burger te brengen.”

Politieke vernieuwing

Als burgerlobby bekijkt PRO de politieke situatie vanuit het standpunt van de burger. Die ziet momenteel enkel een ondoorzichtige wirwar van intriges en onderlinge afspraken, waar alles boven de hoofden van de burger beslist wordt. Daarom wil PRO een verregaande vereenvoudiging van het politieke bestel, met afschaffing van Provincies en Senaat, verlaging van de partijfinanciering en het doorbreken van de coalitiecultuur en particratie.

Burgerinspraak

Om de burger échte inspraak te geven in het beleid, wil PRO het concept van directe democratie toepassen. Zo hoeft de burger niet langer te kiezen wie in zijn plaats mag beslissen, maar kan iedereen twee keer per jaar zélf meebeslissen over de thema’s die de samenleving beroeren.

De stellingen die worden voorgelegd, worden van onderuit aangebracht door mensen van alle politieke partijen of verenigingen, belangenverenigingen, academici of middenveldorganisaties. Ze moeten voldoen aan criteria, die worden bewaakt door een externe organisatie. De stem van de burger over voorgelegde stellingen bepaalt de richting van het beleid.

Zo bepalen de politieke partijen niet langer alléén het beleid, maar worden zij aanbrengers van waardevolle ideeën, die PRO zal voorleggen aan de burger.

Engagement naar de blanco stemmers

Joris Verspecht: “Wij begrijpen zeer goed waarom zelfs politiek geïnteresseerde mensen besluiten dat geen enkele partij hun stem verdient.
Wij hopen dat wij met onze vernieuwende aanpak een positief alternatief kunnen bieden aan de blanco stemmers. Maar wij engageren ons tegenover diegenen die we niet kunnen overtuigen en toch blanco stemmen: Wij zullen alles in het werk stellen zodat bij de volgende verkiezingen het percentage blanco stemmers zal vertegenwoordigd zijn door lege zetels in de parlementen.

De traditionele partijen zullen moeten tonen hoe democratisch zij écht zijn, door ons voorstel hierover te steunen en te helpen uitvoeren.”

Deel dit bericht: